Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Podstawa prawna działania PRRP

Drukuj PDF

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy. Zakres działania powiatowych rad zatrudnienia reguluje art. 23 ust. 3, 4 i 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.).

W skład powiatowej rady rynku pracy, wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu:

 • terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji,
 • społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
 • organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy, Starosta może powoływać w skład powiatowej rady rynku pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek  samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady. Starosta może zapraszać do udziału w posiedzeniach Powiatowej Rady Rynku Pracy  przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radzie rynku pracy, bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć.

Kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy trwa 4 lata.

 

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy w szczególności:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;
 • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 • opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;
 • opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania;
 • składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;
 • opiniowanie wniosków o umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu refundacji, zwrotu pożyczek z Funduszu Pracy lub jednorazowo przyznanych środków zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy oraz przedstawianie Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia,
 • delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 • opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 • współpraca z powiatowymi komisjami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy;
 • opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
  • liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
  • zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,
  • koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;
 • opiniowanie proponowanych przez starostę zmian realizacji programów specjalnych;
 • opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, biorąc pod uwagę w szczególności:
  • kryteria doboru bezrobotnych,
  • zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.
Wytworzył: admin
Data informacji: 2016-01-29 10:54:08
Opublikował: admin
Data publikacji: 2019-03-06 11:37:35
Odsłon: 3176
Dziennik zmian