Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Skład PRRP w Opatowie

Drukuj PDF

ZARZĄDZENIE NR 12.2023

STAROSTY OPATOWSKIEGO

z dnia 9 marca 2023 r.

w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Opatowie, kadencja 2023-2027


Na podstawie art. 23 ust. 3, 4 i 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690), zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Powiatową Radę Rynku Pracy w Opatowie, w następującym składzie:

1) Andrzej Baran - przedstawiciel Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Opatowie;

2) Łukasz Chlebny - przedstawiciel Fundacji Lex Generalis w Rżuchowie;

3) Jan Czaja - przedstawiciel Tarnowskiej Organizacji Turystycznej w Tarnowie;

4) Rafał Gajewski - przedstawiciel Świętokrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nadzieja" w Jeziorku;

5) Bożena Gromczyk - przedstawiciel Stowarzyszenia Inicjatywa Świętokrzyska w Zagnańsku;

6) Piotr Grzesik - przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi "Wczoraj, dziś, jutro" w Opatowie;

7) Małgorzata Jalowska - przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego;

8) Krzysztof Kawalec - przedstawiciel Stowarzyszenia Region Świętokrzyski w Opatowie;

9) Adam Kościołek - przedstawiciel Stowarzyszenia Ziemia Opatowska w Opatowie;

10) Kazimierz Jacek Kuczyński - przedstawiciel Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Opatowie;

11) Joanna Młynarska - przedstawiciel Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach;

12) Grzegorz Nowacki - przedstawiciel Stowarzyszenia Prywatnych Przedsiębiorców "Inicjatywa" w Ożarowie;

13) Andrzej Soroka - przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rada Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach;

14) Adam Rozszczypała - przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego;

15) Wiesław Wąsik - przedstawiciel Forum Związków Zawodowych - Zarząd Wojewódzki FZZ w Kielcach;

16) Sławomir Włodarczyk - przedstawiciel Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Opatowie;

17) Kazimierz Żółtek - przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2. Szczegółową organizację oraz tryb działania Rady, o której mowa w § 1, a także warunki na jakich mogą uczestniczyć w posiedzeniach przedstawiciele organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radach, jej zadania oraz prawa członków, regulują przepisy szczególne.

§ 3. Udział w pracach rady jest nieodpłatny.

§ 4. Pierwsze posiedzenie inauguracyjne odbędzie się w dniu 22 marca 2023 r. o godz. 13.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie, ul. Partyzantów 13, pok. nr 15 (sala konferencyjna).

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Starosta Opatowski

mgr Tomasz Staniek

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690) w skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. Członków rad rynku pracy powołuje się spośród kandydatów zgłoszonych przez organy i organizacje, o których mowa wyżej, zgodnie z następującym trybem:

1) starosta w formie pisemnej zwraca się do organów i organizacji o zgłoszenie kandydata do rady rynku pracy w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania zaproszenia;

2) do zgłoszenia organy i organizacje załączają opisy kariery zawodowej kandydata oraz informacje potwierdzające osiągnięcia i doświadczenia w zakresie rynku pracy. Nadto starosta może powoływać w skład rady rynku pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.

Spośród zgłoszeń kandydatów spełniających ww. wymogi ustawowe oraz poprzez wskazanie trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego powołuje się Powiatową Radę Rynku Pracy w Opatowie na kadencję 2023-2027.

 

Zarządzenie NR 12.2023 Starosty Opatowskiego: 
Wytworzył: admin
Data informacji: 2016-01-29 11:06:39
Opublikował: admin
Data publikacji: 2017-05-24 09:03:01
Odsłon: 3559
Dziennik zmian