Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Podstawa prawna działania PRZ

Drukuj PDF

Powiatowa Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy. Zakres działania powiatowych rad zatrudnienia reguluje art. 22 pkt. 3 i 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr  69 z 2008r. poz. 415 z późn. zm.).

W skład powiatowej rady zatrudnienia - zgodnie z art. 23 pkt 3 i 4 ustawy - wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu:

 • terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych;
 • terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych;
 • społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;
 • jednostek samorządu terytorialnego;
 • organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Do zakresu działania Powiatowej Rady Zatrudnienia należy:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;
 • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 • opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego powiatu na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowe urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania;
 • składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;
 • ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy oraz przedstawianie Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
 • delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 • opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 • delegowanie przedstawiciela do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia;
 • opiniowanie refundowania z Funduszu Pracy kosztów szkoleń specjalistycznych pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy u pracodawcy, który utworzył fundusz.

Kadencja Rady Zatrudnienia trwa 4 lata. Powiatowa Rada Zatrudnienia w Opatowie wyraża swoją opinię w sprawach należących do zakresu jej kompetencji w formie odpowiedniego zapisu w protokole posiedzenia rady. Za techniczną obsługę Powiatowej Rady Zatrudnienia w Opatowie odpowiada Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie.

 

Wytworzył: admin
Data informacji: 2006-10-13 02:50:48
Odsłon: 5221
Dziennik zmian